Artikel 1: PRIJS- EN BETALINGSMODALITEITEN
Alle facturen zijn contant betaalbaar te Zonnebeke en zonder afhouding op de vastgestelde prijs, tenzij anders gespecificeerd. De BTW, alsook alle andere belastingen (milieutaksen) zijn steeds ten laste van de koper.
Elke factuur of gedeelte ervan, niet betaald op de vervaldag, brengt van rechtswege en zonder enige aanmaning een intrest op van 10%. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zonder ernstige reden, wordt na vergeefse ingebrekestelling, het schuldensaldo verhoogt met 10% met een minimum van EURO100,00 en een maximum van EURO2.500,00, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt.
Elke vertraging in betaling of in de uitvoering van zijn verbintenissen door de koper, de weigering of het protest van een wisselbrief, hebben tot gevolg dat alle verschuldigde sommen onmiddellijk eisbaar worden.
Eveneens worden de lopende diensten geschorst zonder enige vergoeding.

Artikel 2: UITVOERINGSTERMIJN
De uitvoeringstermijn van de te leveren prestaties wordt door IMALA enkel opgegeven ten titel van aanduiding, zonder dat daaruit enige verbintenis voortvloeit.

Artikel 3: ANNULATIE
3.1. Onafgezien van de betaling van de reeds gemaakte kosten, is er in geval van eenzijdige (volledige of gedeeltelijke) annulatie van een overeenkomst door de koper een schadevergoeding verschuldigd voor de door ons gederfde winst.
3.2 Deze schadevergoeding wordt forfaitair bepaald op 20 % van de prijs van de overeengekomen prestaties of van het nog te factureren saldo (in geval van annulatie tijdens de uitvoering van de overeengekomen diensten).
3.3 Wij hebben het recht om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst in rechte te eisen en/of aan te tonen dat de gederfde winst een grotere schade vertegenwoordigt.
3.4 In geval van annulatie van de overeenkomst door onszelf kan deze een schadevergoeding die wordt bepaald volgens de regels van gemeen recht verschuldigd zijn aan de koper. De koper dient zijn schade met schriftelijke bewijsstukken te bewijzen.

Artikel 4 : NIETIGHEID
De nietigheid van een clausule leidt niet tot de nietigheid van andere clausules van deze algemene voorwaarden.

Artikel 5 : COMPENSATIE
Wij hebben het recht schuldvorderingen tegenover de co-contractant te compenseren met eventuele schuldvorderingen van de koper ten opzicht van onszelf.

Artikel 6: GESCHILLEN
Bij betwisting zijn alleen de rechtsmachten van Ieper bevoegd.

Mis ons laatste nieuws niet!

We spammen niet! Lees ons privacybeleid voor meer info.